top of page

Факултетот за дизајн и мултимедија на АУЕ-ФОН едуцира студенти од областите графички дизајн, мултимедија и моден дизајн. Студентите преку задачи во кои се спојуваат индивидуалните вештини и знаења ги интегрираат теоријата и праксата за да создадат дизајн решенија со различни естетски и функционални идеи. Погледнете ги студентските креативни постигнувања од академската 2022 | 2023 година.

 

The Faculty of Design and Multimedia at AUE-FON educates students in the fields of graphic design, multimedia and fashion design. Through tasks that combine their individual skills and knowledge, students integrate theory and practice to create design solutions with a variety of aesthetic and functional ideas. Take a look at the student creative achievements from the academic year 2022 | 2023.

bottom of page