top of page

Факултетот за дизајн и мултимедија на АУЕ-ФОН едуцира студенти од областите графички дизајн, мултимедија и моден дизајн. Студентите преку задачи во кои се спојуваат индивидуалните вештини и знаења ги интегрираат теоријата и праксата за да создадат дизајн решенија со различни естетски и функционални идеи. Секоја година, студентите ги изложуваат своите креативни постигнувања од текот на академската година на завршна годишна изложба. Оваа година, поради состојбата со пандемијата, ја пренесуваме во виртуелниот простор. Добредојдовте на годишната изложба на студентите на Факултетот за дизајн и мултимедија АУЕ ФОН за академската 2019/2020. Уживајте!

The Faculty of Design and Multimedia at AUE-FON educates students in the fields of graphic design, multimedia and fashion design. Through tasks that combine their individual skills and knowledge, students integrate theory and practice to create design solutions with a variety of aesthetic and functional ideas. Each year, the students present their creative achievements during the academic year at a final annual exhibition. This year, due to the situation with the pandemic, we are transferring to the virtual space. Welcome to the annual exhibition of students at the Faculty of Design and Multimedia AUE FON, for the academic year 2019/2020. Enjoy!

bottom of page