Основи на фотографија | Basics of Photography

проф. м-р Игор Шокаровски