Основи на мултимедија | Basics of Multimedia

проф. м-р Игор Шокаровски